2019-01-08

ThermaCor 1200 - Blod- och vätskevärmning för infusion, upp till 1200ml/minut

En ny generation blod-och vätskevärmare som är avsedd att leverera små, medelstora och stora volymer blod/vätska till blödande patienter i flödesintervallet 10 ml/timme – 1200 ml/minut.

Patientsäkerhet, användarvänlighet och flexibilitet har satts främst när Smisson-Cartledge Biomedical har utvecklat utrustningen baserat på samarbete med ledande anestesiologer och trauma-team i USA.


Identifierade problemområden med befintliga system:

 • Problem - Traumautrustning så som blod- och vätskevärmare för akutinfusion används relativt sällan i stora traumateam, operatörer känner sig osäkra vid uppkoppling. Det är en utmaning att hålla kunskapen uppe för alla involverade.
 • Problem - Risk för luft i systemet när man kopplar upp, komplicerad priming och inkonsekvent avluftningsfunktion.
 • Problem - Ingen automatisk avluftning eller endast med 500ml-intervall.
 • Problem - Överhettning av värmare och följaktligen möjlig koagulation i värmaren samt för hög temperatur vid infusion. Temperaturregleringen är inkonsekvent, patientrisk.
 • Problem - Risk för hypervolymi p.g.a. begränsad volymreglering och kontroll.
 • Problem - Risk för alltför högt infusionstryck och begränsad eller ingen tryckkontroll, möjlig påverkan på geriatriska och pediatriska patienter.
 • Problem - Hemolys orsakad av för högt infusionstryck.

Lösningar på identifierade problem:

Användarvänlighet

 • Enkel montering av vätskekassett som fästs vid maskinen med ett enkelt handgrepp.
 • Laddning av set tar endast 1 minut.
 • Precis och exakt volymkontroll på manöverpanelen.
 • Enkel utbildning av operatör.

Automatisk avluftning

 • Övervakning med 4 st separata luftdetektorer.
 • En s.k. Vortex luftfälla avluftar systemet automatiskt vid behov, även vid höga flöden.
 • Säker automatisk avstängning vid ev. torrkörning i behållaren.
 • Snabb återställning efter torrkörning.

Temperaturkontroll

 • Kontinuerlig övervakning med hjälp av 4st temperatursensorer på och runt behållaren och värmaren. Värmning av vätska vid alla flöden.
 • En sensor direkt vid patientledningen för kontroll att vätskan alltid håller 40oC eller lägre om inställt så.

Kontroll på infusionstrycket

 • Kontinuerlig övervakning med hjälp av 3st trycksensorer.
 • Automatisk flödesreducering vid för högt infusionstryck, tryckvakter vid 100mmHg och 300mmHg.


Kontakt

Anders Johnsson
Mobil: 073-461 50 66
E-post: anders.johnsson@nordicbiolabs.se