2021-01-18

Update on the delivery situation of Nitrile Gloves

#Uppdatering kring situationen gällande leveranser av nitrilhandskar
(informationen på svenska)

The strained situation continues.

We still see a very strained situation regarding  the supply of our long and more complex Nitrile gloves, - EcoShield (green) and ShieldSkin Orange 260 and 300 (orange).

Seen from a global perspective the need for basic, short (240 mm) Nitrile gloves continues to grow without the production capacity increasing in the same pace. The situation is even more difficult due to the fact that several factories in the past 3 months, have been forced to temporarily shut down due to Covid-19 outbreakes among the employees.  

The increased need for short gloves on the world market means that the capacity for longer, more complex gloves is reduced in favor of production of the basic 240 mm gloves.
In addition to this there are major problems with the shipping of containers from Malaysia which leads to sharply increased costs and months of delay as a consequence

The prognosis is that it will take a very long time for the market to recover.

Please see recently published article in New Straits Times:
Global rubber glove shortage to last beyond March 2022 | New Straits Times (ampproject.org)

What does this lead to?    
Under current conditions it is very hard to predict when we again will have gloves in stock. All customers with orders confirmed in our system will be contacted in good time before delivery. Once a container is loaded and ready to ship it takes 6-8 weeks before it reaches us and we will then get a good overview of the situation in good time to reach out with the information to our customers.

As the needs have increased, also has the pricing. The price of the raw material Acryolnitrile butadiene has in just the last 2 months gone up with 30% and this leads to an instant price increase of the end product. There are also increase transport costs, we can see an increase of 200% in the last 10 months. Unfortunately, we expect this is a trend that will continue during in the future as long as the pandemic continues. We know will get increased prices for the deliveries we are expecting in the near future. We only know how big the price increase will be when the gloves are on their way.

We are well aware of the situation being very unfortunate and we work hard to reach the best agreements we can to be able to deliver gloves based on the increased needs.

Nordic Biolabs AB


Uppdatering kring situationen gällande leveranser av nitrilhandskar

Fortsatt ansträngd situation
Vi ser en fortsatt mycket ansträngd situation gällande tillgången av våra långa och mer komplexa nitrilhandskar - EcoShield (grön) och ShieldSkin Orange 260 och 300 (orange).

Sett ur ett globalt perspektiv ökar behovet av mer basala, korta (240 mm) nitril-handskar hela tiden och produktionskapaciteten klaras inte av att höjas i samma takt. Läget försvåras ytterligare av att flera fabriker, under de senaste 3 månaderna, tvingats stänga ner tillfälligt pga Covid-19-utbrott bland det de anställda.

Det ökade behovet av korta handskar på världsmarknaden gör att kapaciteten för längre, mer komplexa handskar minskas till fördel för produktion av de basala 240 mm handskarna.
Till detta kommer stora problem kring skeppning av containers från Malaysia, med kraftigt ökade kostnader och månaders förskjutning av transporter som följd.
Prognosen är att det kommer att ta mycket lång tid för marknaden att återhämta sig.

Se nyligen publicerad artikel i New Strait Times:
Global rubber glove shortage to last beyond March 2022 | New Straits Times (ampproject.org)

Vad innebär detta?
Under rådande förhållanden och förutsättningar är det mycket svårt att förutsäga när vi återigen kommer att ha handskar i lager. Samtliga kunder med order lagda i vårt system kommer att kontaktas i god tid innan handskar kan levereras. När en container väl är lastad och klar för skeppning tar det 6-8 veckor innan den når oss och vi får därmed en överblick av situationen i god tid för att hinna nå ut med informationen.

I takt med det ökade behovet och höga trycket har även priserna ökat kraftigt. Råvarupriserna på Acryolnitrile butadiene har stigit med 30% bara under de senaste två månaderna och medför att priset på handskar stiger direkt, utan fördröjning. Till detta kommer ökade transportkostnader, där ser vi en ökning med 200% de senaste 10 månaderna. Dessvärre är det så att det är en trend som kommer att gälla även i framöver så länge pandemin fortgår. Vi räknar med ökade priser på de leveranser vi inväntar i den närmaste framtiden. Hur stor prishöjningen blir vet vi först när handskarna är på väg.
 
Vi är väl medvetna om att den rådande situationen är olycklig och jobbar hårt för att nå de bästa överenskommelser vi kan få till för att kunna leverera handskar utifrån det ökade behovet.

Nordic Biolabs AB