Vad är nyttan med tromboelastografi / tromboelastometri i vården?

TEG/TEM ger snabb, följsam och korrekt identifiering av individens hemostastillstånd, i ett lab-test eller i samband med patientnära testning.


Systemet är en realtidsanalysator av helblod som mäter provets viskoelastiska egenskaper under hemostasprocessen och möjliggör individuell målstyrd patientbehandling. Vid till exempel hjärt-/kärl-kirurgi kan TEG/TEM bidra till en minskning av blodproduktanvändningen genom att anestesipersonalen ges mer och omfattande information om patientens koagulationstillstånd samt för att avgöra vilka specifika blodprodukter som behövs för att stoppa blödning.  Systemet minskar också risken för re-operation genom att utesluta eller identifiera orsak till postoperativ blödning.

För patienter som står på trombocythämmare, hjälper TEG/TEM till att identifiera blödningsrisken och spara tid vid schemaläggning av till exempel operationer med bypass (CABG) samt att reducera vårdtiden. TEG/TEM är generellt mer förutsägbart än konventionella koagulationstester (CCT) så som PT, aPTT, INR, D-dimer och görs i ett och samma kombinerade test. Vad gäller trombocytfunktionen så är TEG/TEM ett funktionellt test som visar på trombocyternas förmåga att bidra till koagulationsprocessen snarare än bara ett mått på antal trombocyter.

Vid behov av massiva transfusioner, kan TEG/TEM bidra till snabbare beslut om vilka blodprodukter och läkemedel som är relevanta för att stoppa blödning hos patienten samt hjälpa till att identifiera patienter med risk för lungemboli (PE). (3-8)

TEG/TEM hjälper till att bedöma risken för trombotiska händelser genom att hjälpa behandlande läkare att avgöra vilka patienter som löper risk för trombos samt för att bestämma effektiviteten av P2Y12- hämmare. Vidare hjälper tekniken till att minska risken för ventrombos (DVT) och lungemboli (PE) hos IVA-patienter samt möjliggör adekvat användning av dyra läkemedel (rFVIIa, fibrinogen).

Koagulationsprocessen:

Koagulation är en komplex fysiologisk process. Den cellbaserade modellen av hemostas ger en värdefull bild av bakgrunden för att förklara den komplexa fysiologiska processen för koagulering. Modellen innehåller tre faser: initiering, förstärkning och utbredning: (Figur 1).

Initieringsfasen involverar aktivering av flera koagulationsfaktorer via vävnadsfaktor. Under förstärkningsfasen aktiveras trombocyter och ytterligare aktivering av koagulationsfaktorer sker. Koagulationsfaktor X aktiveras på trombocytytan i utbredningsfasen och en kombination av aktiverad faktor X med aktiverad faktor V omvandlar stora mängder faktor II (protrombin) till trombin (”trombin burst”), vilket leder till alstring av en fibrinmatris.

Figure 1.
Cell-based model of hemostasis.1
[Reproduced from Hoffman M, Monroe III DM. A cell-based model of hemostasis.
Thromb Haemost 2001;85:958–65. Copyright 2015 with permission from Schattauer]

Cell-based model of hemostasis.jpg

Vidare läsning

Vad är viskoelastiska hemostatiska analyser (VHA) och hur fungerar det?
TEG6s är en ny teknikinnovation
Nyttan med Tromboelastografi - Sammanfattning och Litteratur
Studier - Tromboelastografi och den kliniska nyttan

Klicka här för mer information om våra produkter för koagulationsanalys

Klicka här för  Svensk användarguide för Cell Saver® Elite+®


Utveckling av ett praktiskt, användbart antikoagulationsprotokoll för svårt sjuka COVID-19-patienter

Artikeln belyser arbetet med att kliniskt hantera höga antal trombos-incidenter även efter antikoagulationsbehandling med hjälp av diagnostik från tromboelastografi (TEG) i patientgrupper på IVA.
Rapport: The value of Thromboelastography (TEG) in COVID-19 Critical Illnes as Illustrated by a Case Series