Active Motif Europe

RbAp46/48 antibody (pAb)

RbAp46/48 antibody (pAb), sample

Art nr: 39199-AF

Fp. Storlek

10 µl

RbAp46/48 antibody (pAb)

Art nr: 39198-AF

Fp. Storlek

200 µl