Active Motif Europe

SUV39H2 antibody (pAb)

SUV39H2 antibody (pAb), sample

Art nr: 61450-AF

Fp. Storlek

10 µl

SUV39H2 antibody (pAb)

Art nr: 61449-AF

Fp. Storlek

100 µl