Wako Chemicals GmbH

D-MEM / Ham's F-12

D-MEM / Ham's F-12 with L-Glutamine and Phenol Red

Art nr: 048-29785

Fp. Storlek

500 ml