KiiltoClean AB

A-sprit 99,5% 5 liter

Innehåller 99,5% odenaturerad alkohol. Uppfyller de flesta farmakopéers krav och används till läkemedel, livsmedel, kosmetika, för laboratorieändamål, inom hälso- och sjukvården mm. Klar, färglös och lättflyktig vätska med karaktäristisk doft. Löslig i de flesta organiska lösningsmedel och obegränsat löslig i vatten.
  • Reagerar explosionsartat med starka oxidationsmedel som kalciumhypoklorit, salpetersyra och väteperoxid
  • Kan bilda explosiva föreningar med vissa nitrater. Kan vid längre exponering skada packningar, lackerade och målade ytor samt skyddande och tätande fettbeläggningar

OBS!  Inköp av produkten kräver tillstånd utfärdat av Skatteverket i Ludvika.

Etanol är mycket brandfarlig och skall hanteras enligt gällande föreskrifter, se Säkerhetsdatablad. Etanolens låga toxicitet i kombination med dess goda biologiska nedbrytbarhet gör etanolen till ett av de bästa lösningsmedlen ur yttre miljösynpunkt.
Det hygieniska gränsvärdet för etanol har satts högre än för något annat organiskt lösningsmedel, 1.900 mg/m3, bl a för dess låga akuta toxicitet och produktens jämförelsevis omfattande dokumentation.

För Kiiltos produkter tillkommer en kostnad för att bryta en transportförpackning på 500 kronor. Transportförpackning: 3x5000mL.

A-sprit 99,5% 5 liter

Art nr: 103062

Fp. Storlek

5000 ml

Lagervara

399 SEK

Dokument

Säkerhetsblad