Nordic Biolabs stöttar FN:s globala hållbarhetsmål för en hållbar utveckling

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.


Globala-Malen-logga-horisontell.jpg

 

 

 

 


Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås. Att nå de globala målen kräver att den ekonomiska tillväxten sker samtidigt som social och miljömässig hållbarhet värnas. Vi är, liksom alla företag oavsett storlek och bransch, skyldiga att bidra. I grunden handlar det om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt och hållbart sätt och som samtidigt tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer i alla led.

Nedan presenteras vilka av de 17 globala målen som vi bedömer är de mest relevanta för vår verksamhet samt hur vi bidrar för att uppnå dem.


Sustainable-Development-Goals_icons-01-1.jpg  Sustainable-Development-Goals_icons-08-1-300x300.jpg  Sustainable-Development-Goals_icons-03-1.jpg  Sustainable-Development-Goals_icons-04-1.jpg

Delmål 1, 2, 3 och 4 – Ingen fattigdom, Ingen hunger, God hälsa och välbefinnande och God utbildning

Hållbarhetsfråga kopplad till delmål 1, 2, 3 och 4:
- Allas rätt till en trygg uppväxt, att få äta sig mätt, god hälsa och få en god utbildning

Hur vi bidrar:

 • Att bidra till minskad fattigdom och ökad utbildning har länge varit en kärnfråga hos Nordic Biolabs som därför under många år valt att stödja FNs Barnbyar och att ha fadderbarn.

Sustainable-Development-Goals_icons-05-1 (1).jpg

Delmål 5 – Jämställdhet

 Hållbarhetsfråga kopplad till delmål 5:
– Främja jämställdhet i företaget

Hur vi bidrar:

 • Enligt jämställdhetslagen åligger det varje arbetsgivare med mer än nio arbetstagare att årligen upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Arbetsgivaren är skyldig att arbeta medvetet och målinriktat för att kvinnor och män ska få likvärdiga anställningsvillkor, lika rättigheter och samma utvecklingsmöjligheter.
 • Ledningen för Nordic Biolabs AB har fastställt en policy för Nordic Biolabs ABs jämställdhetsarbete. Med utgångspunkt från denna och gällande lagstiftning har en jämställdhetsplan utvecklats.
 • Nordic Biolabs anställer sin personal utifrån de kvalifikationer och kompetenser som krävs för arbetsfunktionen oberoende av kön.

Sustainable-Development-Goals_icons-08-1.jpg

Delmål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Hållbarhetsfrågor kopplade till delmål 8:
– Främja goda arbetsvillkor på Nordic Biolabs
– Ställa krav på goda etiska och sociala villkor hos våra leverantörer

Hur vi bidrar:

 • Nordic Biolabs har tecknat kollektivavtal. Det är en trygghet för våra medarbetare och för oss som arbetsgivare och ett sätt att säkra vårt ansvar som arbetsgivare.
 • Vi tar vårt ansvar som arbetsgivare och följer, som minst, de lagar, direktiv och avtal som företaget omfattas av.
 • Vi ställer krav och följer upp våra leverantörer enligt, i Verksamhetssystemet, skriftliga processer och rutiner för att säkerställa att samarbete endast inleds med välrenommerade och väletablerade leverantörer som vi kan känna oss trygga med för att minimera risken för förekomst av till exempel barnarbete och som vi vet arbetar enligt FNs 9 kärnkonvensioner.

 10-minskad-ojamnlikhet.jpg

Delmål 10 – Minskad ojämliket

Hållbarhetsfråga kopplad till delmål 10:
– Främja jämlikhet inom organisationen

Hur vi bidrar:

 • Nordic Biolabs anställer sin personal utifrån de kvalifikationer och kompetenser som krävs för arbetsfunktionen. Kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning etc skall inte tas i beaktande vid val av medarbetare. Ingen anställd skall särbehandlas i positiv eller negativ mening.
 • Ledningen för Nordic Biolabs AB har fastställt en policy för Nordic Biolabs ABs jämställdhetsarbete. Med utgångspunkt från denna och gällande lagstiftning har en jämställdhetsplan utvecklats.

Sustainable-Development-Goals_icons-12-1.jpg

Delmål 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Centrala hållbarhetsfrågor kopplade till delmål 12:
- Minska vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser, optimera transporter och från var de produkter vi sätter på marknaden är producerade.

Hur vi bidrar:

 • Nordic Biolabs är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och arbetar sedan många år aktivt med frågor som rör vår miljö. Vi har identifierade och bevakade miljöaspekter samt miljömål vi strävar efter att uppnå.
 • Vi söker aktivt leverantörer och produkter som har fokus på att minska miljöpåverkan i tillverkning, användning och destruktion av produkter
 • Ersätta existerande produkter med bättre miljöval
 • På företaget finns en miljöstation för elektroniskt skrot, kemikalier, batterier, lysrör mm.
 • Vi källsorterar också övrigt avfall som uppstår i verksamheten så långt det är praktiskt möjligt i syfte att öka återvinningsgraden.
 • Vi arbetar aktivt för att minska antalet kassationer av produkter.
 • Vi jobbar aktivt på att återanvända så mycket packmaterial det är möjligt på vårt lager och för övriga produkter använda så miljövänligt packmaterial vi kan.
 • Vi jobbar aktivt för att välja miljömärkta trycksaker och papper som används på kontoret.
 • Vi jobbar aktivt på att optimera och planera vårt resande och där det är möjligt välja ett mer miljövänliga resesätt.
 • Vi stärker kompetensen inom kemikalielagstiftning och hantering av kemikalier för att kunna ställa relevanta krav på våra leverantörer och för att försäkra oss om att de kemiska produkter och kemikalier vi säljer uppfyller gällande lagstiftning.

13-bekampa-klimatforandringarna.jpg

Delmål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Centrala hållbarhetsfrågor kopplade till delmål 13:
– Välja och använda klimateffektiva transporter och transportsätt.

Hur vi bidrar:

 • Vi arbetar ständigt för att förbättra och effektivisera vår logistiklösning.
 • Vi erbjuder fasta leveransdagar och konsolidering av order för att minska antalet leveranser.
 • Vi skapar incitament att ändra ett inköpsbeteende och minimera antalet order genom att till exempel sätta ett minimumordervärde kopplat till en fraktfrigräns.
 • Samtliga tjänstebilar uppfyller som minst EU-klass 6
 • Vi optimerar vårt resande och uppmuntrar till att använda alternativa, mer miljövänliga, resesätt där det är möjligt.