VD har ordet

Nordic Biolabs AB arbetar med produkter, kunder och leverantörer som ställer mycket höga kvalitetskrav vad gäller produktion, marknadsföring, användning, spårbarhet samt dokumentation.


Ghazal Fogeby 265x289px.jpgFör att  stärka vår kompetens och säkerställa kvaliteten i allt arbete samt för att även i framtiden vara ett förstaval för våra ackrediterade kunder och kvalificerade leverantörer införde vi 1996 kvalitetssäkring enligt ISO 9001. Under våren 1999 genomfördes också miljöcertifiering enligt ISO 14001. Miljöarbetet är en förstärkning i vårt kvalitetsarbete och tjänar som ett aktivt argument i vår marknadsföring.

Kontinuerligt sker anpassningar av vårt Verksamhetssystem för att svara upp mot kraven i nya ISO-standardversioner, lagar, direktiv samt krav och önskemål från våra intressenter. Undantaget är ISO-standardkraven i kapitlen som rör produktion då dessa ej berör vår verksamhet.

Sedan 2012 har vi använt oss av Pipettdoktorn Finland för att erbjuda våra kunder möjligheten att kalibrera sina pipetter via oss. Verksamheten har vuxit sig stark och i början av 2018 var det dags att etablera pipettkalibrerings-service lokalt och i egen regi under varumärket Pipettdoktorn. I dagsläget utför vi kalibrering av alla typer av pipetter och volymer och är sedan december 2021 även ackrediterade enligt ISO 17025.  Vi använder dock fortfarande Pipettdoktorn Finland för ackrediterad kalibrering, reparationer och kalibrering av flerkanalspipetter.

Kraven på vår verksamhet och vår kvalitet är:

  • Överensstämmelse mellan vår affärspolicy, våra affärsmål, vår kvalitets- och miljöpolicy och våra kvalitets- och miljömål samt medarbetarnas handlingar och beteende.
  • Överensstämmelse mellan kundernas förväntningar och resultatet av våra handlingar.
  • Överensstämmelse mellan våra och våra kunders förväntningar på våra leverantörer och huvudmän avseende miljö, produktkvalitet, kunskapskvalitet, leveranssäkerhet, forskning- och utveckling samt konkurrenskraft
  • Att kalibreringsverksamheten kräver att vi på ett kompetent, konsekvent och opartiskt sätt skall utföra vår uppgift att kalibrera pipetter och att vi har full spårbarhet på den miljö vari vi kalibrerar och de faktorer som påverkar mätosäkerheten i vårt arbete.

Kraven på Nordic Biolabs ABs kvalitetssystem för verksamheten och som skall säkra denna överensstämmelse beskrivs i ISO 9001, ISO 17025 och ISO 14001 standarden. Hur Nordic Biolabs AB säkerställer att kraven uppfylls är dokumenterat i vår Verksamhetshandbok.

Det är ledningens ansvar att Nordic Biolabs ABs kvalitets- och miljöstyrning vid varje enskilt tillfälle som minimum lever upp till ISO 9001, ISO 17025 och ISO 14001 standardens krav på systemet.

Det är vidare varje medarbetares ansvar att medverka till att kvalitetsstyrningen genomförs smidigt och effektivt och att i alla lägen medverka till att vi lever upp till vår kvalitets- och miljöpolicy.

Med ISO 9001, ISO 17025 och ISO 14001 standarderna fullt integrerade i vår verksamhet, har vi skapat möjlighet för effektivisering av vårt eget arbete likaväl som att vi kan erbjuda våra kunder fördelar som i vissa ackrediterade kundmiljöer är ett krav för att få vara leverantör.

Täby den 1 juni 2022
Ghazal Fogeby
VD