Kvalitets- och miljöarbetet

Nordic Biolabs är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001.


I vårt kvalitetsledningsarbete arbetar vi aktivt med de åtta ledningsprinciperna, vilka är:

1. En kundfokuserad organisation
Samtliga medarbetare skall ha kundens bästa för ögonen och förstå att en kedja inte är starkare än den svagaste länken. Varje medarbetares inställning till att serva kunden gör skillnad på en konkurrensutsatt marknad. Från hur vi bemöter kunden i telefon, i skrift eller ansikte mot ansikte, till leverans, service, fakturering och after sales. Det är avgörande för hur kunden upplever oss som leverantör.

2. Ledarskap
Ledarskapet på Nordic Biolabs handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Genom det goda exemplet och i relationen till medarbetarna, skall ömsesidigt förtroende byggas. Ledarskap innebär att utveckla medarbetarna och få dem att växa med uppgiften. Ledarskapet skall vara målinriktat och ge utrymme för individen att påverka och sätta för företaget gemensamma mål.

3. Engagemang hos ledning och medarbetare
- Genom rätt typ av incitament.
- Genom att skapa en delaktighet och förståelse för mål och arbetsuppgifters viktighet i organisationen.
- Genom inflytande och genom att göra medarbetarna delaktiga i beslutsprocesser och till delar påverka sin egen arbetssituation.

4. Säkerställer ett processinriktat förhållningssätt
Det gör vi genom att vi i organisationen skapar arbetsrutiner och strukturer som säkerställer att kvaliteten på det vi gör alltid blir densamma och att det görs på ett kostnadseffektivt sätt.

5. Ett systematiskt förhållningssätt till ledarskap
Genom att analysera, sätta upp mål och riktlinjer, skapa policys och rutiner, säkerställa att rätt resurser är allokerade och genom kontroll och uppföljning leda organisationen.

6. Beslutsfattande baserat på fakta
Beslut skall föregås av faktabaserad information som sammanställs regelbundet i organisationen. Exempel på information som regelbundet sammanställs är ekonomiska nyckeltal, mängd marknadsaktiviteter, antalet offerter och order, reklamationer, kund-undersökning, medarbetareundersökning, PU-samtal mm.

7. Lönsamma och ömsesidiga relationer till leverantörer
Relationerna till våra leverantörer skall kännetecknas av en hög interaktionsnivå. Vi skall bjuda in våra leverantörer till sambesök och seminarieverksamhet. Vi skall tillsammans med våra leverantörer planera kampanjer och marknadsföringsinsatser. Vi skall vara öppna med att delge våra leverantörer marknadsinformation och för de strategiska och viktiga leverantörerna skall budgetnivåer diskuteras innan de fastställs i Nordic Biolabs AB.

8. Ständig förbättring
Genom att vi mäter ett antal parametrar i verksamheten såsom reklamationer, antal besökare på hemsida, antal offerter, hitrate, ekonomiska nyckeltal och genom kundundersökningar etc. gör att vi har ett gott underlag för att arbeta med ständiga förbättringar. Vi benchmarkar oss mot ett stort antal leverantörer i branschen. Att ständigt bli bättre, att trimma organisationen på en ständigt konkurrensutsatt marknad är en förutsättning för att behålla och öka våra marknadsandelar.
Hela organisationen skall stäva efter att hela tiden bli lite bättre: Kundnytta och lönsamhet skall vara hörnstenarna i vårt förbättringsarbete och innebär att vi bl.a skall arbeta med:
- att införa rutiner som minskar antalet möjliga fel.
- att se över beställningspunkter för att optimera lagernivåer.
- att se över vår distribution för att optimera transporter.
- att effektivisera vår kommunikation med kunder och leverantörer.
- att öka tillgängligheten för våra kunder.
- att  göra vår hemsida så lättnavigerad och informativ som möjligt.
- att jobba med ledtider vad gäller service och leveranser.
- att ...


Vårt miljöledningsarbete skall sträva efter att vi genom vår verksamhet påverkar miljön i så låg grad som möjligt.
Det gäller:

  • Det miljövänliga kontoret
  • Transporter av både gods och personal
  • Kassationer