Försäljningsvillkor Nordic Biolabs AB

(2024-04-03)


1 Tillämplighet
All försäljning och leverans sker enligt allmänna leveransbestämmelser IML2009, med följande tillägg/ändringar, om ej annan skriftlig överenskommelse träffats mellan parterna.

2 Priser
Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt.Nordic Biolabs AB förbehåller sig rätten att ändra angivna priser utan avisering i de fall inköpskostnader eller valutakurser skulle ha ändrats till den dag då levererad vara till fullo betalats. Minsta ordervärde 450 SEK.

3 Leveransvillkor
Ex Works Nordic Biolabs ABs lager, Täby. Originalemballage debiteras ej. För order med varuvärde understigande 2000 SEK netto, debiteras småorderavgift, för närvarande 165 SEK per order. En Miljö- och säkerhetsavgift (MOSA), på för närvarande 165 SEK, debiteras varje order.

4 Betalningsvillkor
30 dagar netto från fakturadatum. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. Varan förblir Nordic Biolabs ABs egendom intill dess den till fullo betalts.

5 Transportförsäkring
Ingår ej. Tecknas på köparens uppdrag och debiteras köparen om ej annat skriftligen överenskommits mellan parterna.

6 Returer
Returer förorsakade av köparen, krediteras, efter överenskommelse med oss, med 80% av varuvärdet för oskadad produkt. Belopp understigande 450 SEK, exklusive moms, krediteras ej. Köparen svarar för transportkostnader för returen. Kyl- och frysvaror kan ej returneras.

7 Reklamationer
Orsak till reklamation anses endast vara dokumenterade tillverknings- och materialfel. Köparen skall, utan dröjsmål, utföra rimlig kontroll av levererad vara. Köparen kan ej åberopa fel, som skulle upptäckts vid sådan kontroll, om inte köparen förvissat sig om att Nordic Biolabs AB mottagit skriftlig reklamation senast 8 dagar efter det att köparen haft tillfälle att kontrollera levererade produkter. Felaktigheter, som ej rimligen kunnat upptäckas vid kontroll enligt ovan, kan köparen ej åberopa om inte Nordic Biolabs AB mottagit skriftlig reklamation inom 6 månader från leveransdatum. Reglering sker genom utbyte till felfri vara eller genom kreditering av motsvarande belopp. Ersättningsanspråk utöver detta godkännes ej. Reklamationer under 450 SEK krediteras ej.

8 Garanti
Alla instrument som tillhandahålls av Nordic Biolabs AB har, om inget annat anges i köpekontraktet, 12 månaders garanti. Garantin täcker tillverknings- och materialfel. Garantin täcker inte underhåll eller uppgraderingar av utrustningens programvara ej heller skador som uppkommit på grund av användarens oaktsamhet eller att instruktionerna i användarmanualen ej följts. Om garanti utöver 12 månader har angivits, täcker denna garanti reservdelar, inte arbete och resor i samband med service eller reparation. Om utrustningen ska repareras hos kund faktureras detta utifrån restid och faktiska kostnader för mest lämpligt resealternativ och boende. Alternativt kan utrustningen skickas till Nordic Biolabs AB på kundens bekostnad och risk. Utrustningen bör då skickas i originalförpackning.

9 Produktansvar
Nordic Biolabs AB är endast ansvarig för personskada om det bevisats att skadan beror på fel eller försummelse som begåtts av Nordic Biolabs AB. Nordic Biolabs AB är ej ansvarig för skada på fast egendom och lösöre, ej heller skador på produkter, som framställts av köpare eller på produkter där dessa ingår. Nordic Biolabs AB är ej ansvarig för driftstopp, produktionsbortfall, eller andra indirekta förluster. I den mån Nordic Biolabs AB skulle bli ålagd produktansvar av tredje part, är köparen skyldig till att hålla Nordic Biolabs AB skadeslös i samma omfattning som Nordic Biolabs ABs ansvar är begränsat enligt ovan angivna text. Nordic Biolabs AB och köparen är ense om att tvist i ovanstående fall rörande mindre än 10 basbelopp skall avgöras inför allmän domstol. I övriga fall skall tvist avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän och med tillämpning av svensk rätt. På begäran sänder vi gärna ett exemplar av de ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOREN IML2009, antagna år 2009 av Svenska Leverantörsföreningen för Instrumentering, Mätteknik och Komponenter (IM) ansluten till Grossistförbundet Svensk Handel.